Všeobecné obchodné podmienky

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.esteri.sk (ďalej len „E-shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva“). Predávajúcim sa rozumie spoločnosť WAME s.r.o., so sídlom Priemyselná 4271 , 085 01  Bardejov, Slovenská republika, IČO: 47394625, IČ DPH: SK2023860234, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 28719/P,  poštová adresa Priemyselná 4271, 085 01  Bardejov, info@doplnkydo.sk, tel.: +421 911 515 232. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-shopu

II. OBJEDNÁVKA

Elektronickou objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár, ktorý musí obsahovať nasledovné údaje:

1. Identifikáciu Kupujúceho – t.j. meno a priezvisko, bydlisko, kontakt (e-mailová adresa, tel. číslo) alebo obchodné meno

2. IČO, DIČ, IČ DPH v prípade právnických osôb

3. Kód alebo jednoznačný názov objednaného tovaru

4. Množstvo objednaného tovaru

5. Adresu miesta dodania tovaru (ak sa líši od zaregistrovanej) Tovarom sa rozumie všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na E-shope. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie. Odoslaná objednávka je návrhom Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky Predávajúcim prostredníctvom e-mailu. Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. Ak objednávka nebude obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neplatnú. Predávajúci sa v takomto prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku  do 48 hodín od uskutočnenia objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch – v prípade objednávky na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené tel. číslo, nedostupný, neodpovedá na emaily atď.) – tovar sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru.

V prípade, že Kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní.

Rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach Predávajúceho sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 5% z uvedenej hodnoty.

III. CENOVÉ PODMIENKY

Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom E-shopu sa uvádza vždy s daňou z pridanej hodnoty, a sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť ceny tovarov uvedené na E-shope s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich  zverejnenia na E-shope. Takáto úprava ceny sa nevťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný.)

Všetky ceny, ktoré sú uvedené na stránke, sú konečné. V cene tovaru nie je započítané poštovné ani iné doplnkové služby.

IV. DODACIE PODMIENKY

Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie Kupujúcim. Tovar, ktorý je skladom, je odoslaný najneskôr nasledujúci pracovný deň odo dňa potvrdenia objednávky. Objednaný tovar, ktorý nie je skladom odosielame najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky. Predĺženie termínu dodania je možno len po vzájomnej dohode s Kupujúcim. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom.

Tovar je dodaný prostredníctvom kuriérskej služby alebo prostredníctvom pošty na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kuriérska služba bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru znáša Kupujúci.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. Faktúra za tovar je zasielaná elektronicky mailom. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci prevezme tovar aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou. Predávajúceho Dopravca je povinný predať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jednu z nasledujúcich spôsobov platby:

1. Kuriér SK – platba platobnou kartou alebo vopred na účet: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet WAME s.r.o. v EUR. Variabilný symbol: použite číslo uvedené vo faktúre, po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet WAME  s.r.o. Poplatok za platbu pre každú samostatnú objednávku je 0 €.

2. Kuriér SK – platba na dobierku: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi. Poplatok za platbu pre každú samostatnú objednávku je 1 €.

5. Osobný odber – ZDARMA – platba v hotovosti príp. platba vopred na účet, vyzdvihnutie si objednávky na adrese skladu tovaru.

Pokiaľ objednávka obsahuje viac kusov tovaru, poštovné sa platí len jeden raz. Pokiaľ objednávka obsahuje viac kusov tovaru a vybavuje sa po častiach, poštovné sa platí pri každom odoslaní tovaru.

VI. NEPREVZATIE TOVARU, NEDODRŽANIE – PORUŠENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Záväzným akceptovaním objednávky Kupujúceho podľa Všeobecných obchodných podmienok vzniká kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim. V prípade, ak Kupujúci po telefonickom alebo e-mailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar v odbernej lehote 18 dní bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu poplatok za obstaranie tovaru, v ktorom sú zahrnuté aj poštovné náklady na expedovanie a spätné doručenie zásielky na našu adresu. V prípade kuriérskej služby ide o tri pokusy o doručenie zásielky. Po treťom neúspešnom pokuse kuriérska služba vráti zásielku na našu adresu. Poplatok za obstaranie tovaru, v ktorom sú zahrnuté aj poštovné náklady na expedovanie a spätné doručenie záväzne objednaného tovaru je povinný Kupujúci zaplatiť Predávajúcemu za nedodržanie – porušenie kúpnej zmluvy. V prípade slovenskej pošty je odberná lehota 18 dní, v prípade kuriéra ide o tri opakované pokusy doručiť zásielku zákazníkovi. K nedodržaniu, porušeniu kúpnej zmluvy dochádza aj v prípade, ak Kupujúci odmietol zásielku prevziať bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy. V týchto prípadoch je predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu poplatok za obstaranie tovaru a Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Nedodržanie – porušenie KÚPNEJ ZMLUVY je možné vyriešiť takýmto spôsobom: 1. Kupujúci uhradí sumu 7,00 €, ktorá predstavuje náklady spojené s distribúciou, ktoré bolo za Vás uhradené pri expedovaní tovaru, ktorý ste si záväzne objednali. V poplatku 7,00 € sú zahrnuté distribučné náklady za vrátenie tovaru na našu adresu (kuriérska služba si účtuje ďalšie poštovné náklady za vrátenie zásielky),

2. Kupujúci má taktiež možnosť požiadať o opakované zaslanie zásielky na dobierku. V tomto prípade budú zákazníkovi účtované ďalšie poštovné náklady vo výške 3,90 € (v rámci SR), ktoré budú prirátané k celkovej sume objednávky. V prípade, že si Kupujúci nezvolí ani jednu z vyššie uvedených možností a bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy neprevezme tovar na mieste určenom Kupujúcim a/alebo v časovom rozsahu, ktorý si kuriér s Kupujúcim vopred dohodol, vzniká Predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

Za týmto účelom budú Kupujúcemu zaslané platobné informácie potrebné k úhrade škody a to elektronickou formou so splatnosťou 10 dní od doručenia tejto upomienky. Zároveň Vás upozorňujeme, že v prípade neuhradenia, budeme nútení podniknúť právne kroky v prospech vymožiteľnosti v súlade s platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami našej spoločnosti WAME s.r.o., s ktorými ste súhlasili pri odoslaní objednávky.

VII. REKLAMÁCIE

1. Prípadné reklamácie budú vybavované v súlade s Reklamačným poriadkom internetového obchodu (e-shopu) Predávajúceho a právnym poriadkom platným v SR. 2. Reklamačný poriadok internetového obchodu (e-shopu) Predávajúceho je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV:

3. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva vyplývajúce z uzatvorenej spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace s takouto zmluvou. Ak Predávajúci odpovie na tuto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, môže Kupujúci predložiť spor na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Slovenskej obchodnej inšpekcii (www.soi.sk) alebo inému príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorých zoznam je zverejnený na stránkach www.mhsr.sk. Kupujúci môže využiť na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu tiež platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na stránkach http://ec.europa.eu/odr.

VIII. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od uzavretia objednávky zo strany Kupujúceho.

Zrušenie objednávky nám zašlite na náš e-mail. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

V prípade platby na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, atď.) Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

V prípade, že objednávka bola uskutočnená so spôsobom platby: ÚHRADA NA ÚČET a úhrada sa neuskutočnila do 7 dní od zadania objednávky, v tomto prípade bude objednávka zrušená.

IX. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho:

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú zákazníkovi finančné prostriedky vrátené v lehote najneskôr 14 pracovných dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim, alebo poštovým poukazom na adresu kupujúceho, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho:

2a. Kupujúci má na základe zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako ,,Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, Spotrebiteľ – Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred dodaním tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie Kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto Kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením  (napr. listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu sídla spoločnosti. Na odstúpenie od zmluvy môžete použiť vzorový nasledovný formulár. Ak využijete elektronickú podobu, prijatie odstúpenia od Kúpnej zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom resp. na inom trvanlivom nosiči.

Spotrebiteľ – Kupujúci je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od Kúpnej zmluvy odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v Kontaktoch. Spotrebiteľ – Kupujúci je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu s originálom faktúry, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§ 10 odst. 1 Zákona). Ak však koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa. Táto doba platí odo dňa prevzatia tovaru. Ak sa objednávka skladá z viacerých zásielok, lehota na odstúpenie od zmluvy sa počíta odo dňa prevzatia poslednej doručenej zásielky. 2b. V prípade odstúpenia od celej kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy najmä kúpnu cenu tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám v zmysle ust. §9 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame, ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu.

2c. V prípade, ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy len z časti, Predávajúci vráti Kupujúcemu len kúpnu cenu vráteného tovaru.

2d. V prípade, ak mal Kupujúci kuriéra zdarma a odstúpi od Kúpnej zmluvy len sčasti, a hodnota tovaru, ktorý si ponechá, nepresahuje sumu 50 EUR, Predávajúci vráti Kupujúcemu zodpovedajúcu časť kúpnej ceny za tovar zníženú o sumu nákladov vzniknutých v súvislosti so zaslaním objednaného tovaru. Predávajúci vráti Kupujúcemu hodnotu tovaru zníženú o náklady na doručenie, ak ich Kupujúci pri kúpe nehradil ako samostatnú položku.

2e.  Možnosť vrátenia tovaru sa vzťahuje iba na spotrebiteľov, to znamená fyzické osoby, ktoré tovar nepoužívajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

2f. V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Spotrebiteľ – Kupujúci.  Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Treba mať na pamäti, že vrátiť nemožno tovar, ktorý už bol používaný. Lehota totiž slúži len na prezretie a vyskúšanie tovaru, keďže spôsob nákupu to neumožňuje pred zaplatením. Nie je teda možné tovar niekoľko dní bežne používať a potom sa rozhodnúť ho vrátiť. Tovar je potrebné vrátiť na korešpondenčnú adresu spoločnosti:

WAME s.r.o. – sklad Beloveža Beloveža 308 086 14 Hažlín Tovar je potrebné zaslať v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Obal na tovare nesmie byť poškodený a nesmie javiť známky používania. Obal na tovare musí obsahovať všetky cenovky a štítky na pôvodnom mieste a tieto nesmú byť odstránené. Kupujúci tovar zašle v poistenej obálke alebo v poistenom balíku s priloženým originálom dokladu o kúpe. Riziká škody na tovare spôsobené prepravou od Kupujúceho k Predávajúcemu znáša Kupujúci až do prevzatia tovaru Predávajúcim. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí Kupujúci. TOVAR VRÁTENÝ NA DOBIERKU NEPRIJÍMAME!

X. BEZPLATNÁ VÝMENA TOVARU

V prípade, že sa Vám tovar, ktorý ste si u nás objednali nepáči, prípadne Vám nesadla veľkosť alebo farba, môžte si tovar u nás vymeniť a znovuzaslanie tovaru pri jeho výmene máte ZDARMA. Za výmenu si Predávajúci neúčtuje žiadne ďalšie poplatky alebo ani poštovné náklady. Vymenený tovar Vám zašleme kuriérskou spoločnosťou v čo najkratšom čase po obdržaní vráteného tovaru. V prípade, že tovar, o ktorý máte záujem je skladom, bude výmena zrealizovaná najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia vráteného tovaru. V prípade, že pri tovare, o ktorý máte záujem je doba dodania do 7-10 pracovných dní, bude táto výmena zrealizovaná v tomto čase, prípadne po dohode s Kupujúcim.

Ak si želáte tovar vymeniť, stačí nám zaslať e-mail, v ktorom napíšete kód tovaru, ktorý vraciate a kód tovaru príp. farbu a veľkosť, o ktorú máte záujem a my Vás budeme spätne informovať o možnosti jeho výmeny.

XI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov (uvedených v kúpnej zmluve) v databáze zákazníkov Predávajúceho po naplnení kúpnej zmluvy, a to do doby, než písomne doručí Kupujúci Predávajúcemu svoj nesúhlas s takým spracovaním. Poskytnutie osobných údajov Kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci berie na vedomie, že bez poskytnutí osobných údajov nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu. Súhlas zo spracúvaním osobných údajov dáva Kupujúci na dobu neurčitú, najdlhšie však do odvolania súhlasu. Predávajúci informácie o Kupujúcom uchováva v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov, ktorý stanoví ďalšie podmienky ako aj práva Kupujúceho ako dotknutej osoby. Osobné údaje Kupujúcich sú zabezpečené proti zneužitiu.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ resp. prostredníctvom listových zásielok.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky zákazník vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Tieto podmienky sú platné od 1.1.2021.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6 080 01 Prešov Odbor výkonu dozoru tel. č.: 051/7721 597 fax č.: 051/7721 596